Category: Technology Logo
Posted Feb 1, 2018 22:34 (GMT +7)


ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบปี 2561

มูลนิธิทีเอชนิค (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ ".th” แบบไม่มีหมวดหมู่ co.th
คั่นกลางสำหรับปี 2561 เพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิ เปิดรับ
สมัครระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. นี้เท่านั้น
นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงการเปิดรับจด SLD.th
ในครั้งนี้ว่า “ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ เปรียบเสมือนประตูด่านแรกในการแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ที่จะเปิดต้อนรับ
ผู้ใช้บริการเข้าสู่ธุรกิจ และยังเปรียบเสมือนชื่อเจ้าของสินค้าหรือชื่อบริษัทด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาท
กับธุรกิจมากขึ้น แต่ชื่อโดเมนก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจควรมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ซึ่งดีกว่าการ
พึ่งพาแพลตฟอร์มอื่นๆ เพียงอย่างเดียว เจ้าของธุรกิจต้องเลือกใช้ชื่อโดเมนให้เหมาะกับธุรกิจของตนเองมากที่สุดเพราะจะทำ
ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของธุรกิจได้ง่ายและมากขึ้น อีกทั้งยังใช้แสดงความน่าเชื่อถือของธุรกิจด้วย
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้เริ่มเปิดรับจด SLD.th รอบพิเศษเป็นช่วงสั้นๆ มีผู้แสดงความต้องการขอจดชื่อ
โดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือครองชื่อโดเมน SLD.th ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจและ
เจ้าของแบรนด์ทั้งแบรนด์ไทยและต่างชาติที่มีสาขาในประเทศไทย บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิฯ โดยเงินบริจาคที่
ได้รับจากการจดโดเมน SLD.th ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้นำไปใช้เป็นทุนสำหรับโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ด้าน
การวิจัยและพัฒนาอินเทอร์เน็ตภายใต้กิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง และการเปิด SLD.th รอบนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ระดมทุนสนับสนุนให้แก่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณประโยชน์เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการมีส่วนช่วยในการเพิ่มประชากรอินเทอร์เน็ตไทยเป็นหลัก
การเปิดรับจด SLD.th ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค. จำกัด และบริษัทตัวแทนจำหน่ายอย่าง
เป็นทางการเป็นผู้เปิดรับจด SLD.th โดยเงื่อนไขหลักในรอบนี้จะเปิดสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อธุรกิจเอกชน ชื่อ
รัฐวิสาหกิจ และชื่อเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ผู้สมัครที่ส่งคำขอชื่อโดเมนที่ผ่านการอนุมัติ จึงจะสามารถบริจาคเงินให้แก่
มูลนิธิฯ ได้ ชื่อโดเมนละ 1 แสนบาทต่อปี"
ผู้สนใจจดชื่อโดเมน “.th" แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลาง สามารถส่งคำขอสมัครจดชื่อโดเมนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการ
สมัครจำนวน 1 หมื่นบาท ต่อ 1 ชื่อโดเมน ได้ที่บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. 2561 ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ thnic.co.th/sld หรือ ติดต่อที่ โทร: 02-105-4007 หรือ อีเมล: sld@thnic.co.th
เกี่ยวกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงผล
กำไรที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
2541 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน “.TH” และ “.ไทย” ทั้งยังสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการ
พัฒนาเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเป้าหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการผลักดันการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทย ในด้านเทคโนโลยี ความรู้ ความเร็วอินเทอร์เน็ต และด้านการลดต้นทุน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณศรินญา พงษ์ประพนธ์
โทร. 02-105-4007
เว็บไซต์ thnic.co.th/sld

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.