Category: General NewsLogo
Posted Sep 1, 2017 18:34 (GMT +7)


ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น: ผลการศึกษาของ AJC ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายคุณค่าทั่วโลกในอาเซียนและเสนอแนวทางให้รัฐบาลในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--01 ก.ย. 2017

ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Center - AJC) ได้แถลงผลการศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายมูลค่าทั่วโลก (Global Value Chains - GVC) ในอาเซียน (www.asean.or.jp/en/centrewide_en/)  การศึกษานี้ให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ GVC ในอาเซียนและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้กำหนดนโยบายของรัฐบาลอาเซียนในการเพิ่มผลประโยชน์และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ GVC อย่างยั่งยืนมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาร์ทนี้มีคุณลักษณะด้านมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.businesswire.com/news/home/20170831005448/en/

Figure 1. Domestic value added in exports as a share of GDP, 2013 (Graphic: Business Wire)

ภาพที่ 1. มูลค่าเพิ่มในการส่งออกที่สร้างขึ้นในประเทศคิดเป็นส่วนแบ่งของ GDP 2556 (กราฟฟิก: Business Wire)

การศึกษาซึ่งมีชื่อว่า “เครือข่ายมูลค่าทั่วโลก ในอาเซียน: มุมมองของภูมิภาค” เป็นหนึ่งในเอกสาร 16 ชุดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ GVC ในอาเซียน  AJC ได้ออกบทความเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนกรกฎาคมปี 2017 และอีก 14 ฉบับจะผลิตในภายหลัง (เชิงอรรถ 1)  เอกสารเหล่านี้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าขายมูลค่าเพิ่มซึ่ง AJC ได้จัดทำร่วมกับ Eora (เชิงอรรถ 2) และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา

ข้อค้นพบที่สำคัญได้แก่:

GVC ในอาเซียนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคได้อย่างมาก  มูลค่าเพิ่มในการส่งออกของอาเซียนที่สร้างขึ้นในประเทศ (domestic value added - DVA) เป็นสัดส่วนของ GDP ของอาเซียนในปี 2013 เกือบร้อยละ 35 (รูปที่ 1) DVA เป็นส่วนหนึ่งของการส่งออกที่ก่อให้เกิด GDP ของตัวเอง

การมีส่วนร่วมใน GVC ของอาเซียนมีสัดส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหภาพยุโรป  การส่งออกมูลค่าเพิ่มจากอาเซียนมีมูลค่า 1,418 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2013  ร้อยละ 38 หรือ 532 พันล้านดอลลาร์เกิดจากการนำเข้าจากต่างประเทศ ที่เหลือร้อยละ 62 หรือ 886 พันล้านดอลลาร์เกิดจากมูลค่าที่สร้างขึ้นภายในประเทศ (รูปที่ 2)  มูลค่าของการนำเข้าที่แต่ละประเทศใช้ในการเพิ่มมูลค่าส่งออกของประเทศตนเองเรียกว่า Foreign Value Added (FVA) ซึ่งเป็นส่วนต้นทางของห่วงโซ่มูลค่า  ในบรรดาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศที่ใช้ในการส่งออกของอาเซียนประเทศต้นทางที่สำคัญที่สุดจนถึงต้นปี 2000 คือประเทศญี่ปุ่น ตามด้วยสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 3)  อย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศมีบทบาทที่ลดลงในการส่งออกสินค้าอาเซียนตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 2000 เป็นต้นมา  ในทางกลับกันปัจจัยการผลิตที่จีนมีต่ออาเซียนได้เพิ่มขึ้น

การส่งออกจากอาเซียนสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางในการส่งออกของประเทศอื่น ๆ  ส่วนปลายทางของห่วงโซ่มูลค่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของ GVC  การผสมผสานส่วนต้นทางและปลายทางเข้าด้วยกันที่เรียกว่ามูลค่าเพิ่มในประเทศที่รวมเข้ากับการส่งออกของประเทศอื่น ๆ (domestic value added integrated into other countries' exports - DVX) ระบุถึงการมีส่วนร่วมใน GVC ทั้งหมด  ระดับการมีส่วนร่วมนี้อยู่ที่ 65% ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่เป็นอันดับสองในกลุ่มภูมิภาคในโลก (รูปที่ 4)  สองในสามของการส่งออกของอาเซียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ GVC

การมีส่วนร่วมใน GVCs นั้นมีค่าใช้จ่าย  บทบาทที่ GVC มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจมีข้อจำกัดหากสัดส่วนที่ GVC มีต่อ GDP น้อยเพราะสัดส่วน FVA ที่สูงและหากประเทศเหล่านี้ยังผูกติดกับกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ

AJC เสนอกรอบนโยบายที่จำเป็นสำหรับ GVC ในอาเซียน: การเข้าถึง GVC, ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของ GVC, และการตระหนักถึงโอกาสในการอัพเกรด GVC  โครงร่างทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:

·         การเพิ่ม GVC เข้าไปในกลยุทธ์การพัฒนาโดยรวมและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม

·         การช่วยให้ GVC รักษาสภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เอื้ออำนวยและการวางโครงสร้างพื้นฐานไว้ล่วงหน้า

·         การสร้างศักยภาพการผลิตในบริษัทท้องถิ่น

·         การลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ GVC ซึ่งต้องใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี และ

·         การปรับนโยบายการค้าและการลงทุน ซึ่งหมายถึงการระบุความร่วมมือระหว่างสองประเด็นนโยบายและในสถาบันที่เกี่ยวข้อง

เชิงอรรถ 1: การศึกษานี้เกิดจากการวิจัยช่วงแรกเป็นระยะเวลาหลายปีโดยการผลิตและการอัปเดตข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าสำหรับแต่ละประเทศของอาเซียนทำให้เกิดเอกสารการวิเคราะห์ตามผลของข้อมูลเหล่านี้  โครงการหลายปีนี้จะมีการจัดทำรายงานด้านเทคนิค 16 ฉบับตามหลักฐานและรายงานเชิงนโยบายซึ่งประกอบไปด้วย รายงานทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน (รายงานฉบับที่ 1) รายงานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (รายงานฉบับที่ 2-11) และ 5 อุตสาหกรรม (เอกสาร 12-16) ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ สิ่งทอและเสื้อผ้าธุรกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว

เชิงอรรถ 2: Eora หรือโครงการ Eora มีพื้นฐานอยู่ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์และประกอบด้วยทีมนักวิจัยนานาชาติที่พัฒนา "ฐานข้อมูลการป้อนและรับข้อมูลจากหลายภูมิภาค" (multi-region input-output database - www.worldmrio.com)  ฐานข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินมูลค่าการค้ามูลค่าเพิ่มและถูกใช้ในโครงการ AJC เกี่ยวกับ GVCs

เกี่ยวกับศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (AJC)

ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (AJC) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นในปี 1981  AJC ได้ส่งเสริมการส่งออกจากอาเซียนไปสู่ญี่ปุ่นพร้อมกับการช่วยฟื้นฟูการลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น .

URL: http://www.asean.or.jp/en/

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170831005448/en/

ติดต่อ:

ASEAN-Japan Centre
Ms. Hiroko Ishige, +81-3-5402-8118
Planning & Coordination Office
ajc-pr@asean.or.jp

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.