Category: General NewsLogo
Posted Jun 27, 2017 16:04 (GMT +7)


Dole Food Company Inc. ประกาศการเริ่มต้นการเชื้อเชิญขอความยินยอมสำหรับหุ้น Notes Secured Notes 7.25% ครบกำหนดใน ปี พ. ศ. 2568

เวสท์เลค วิลเลจ, แคลิฟอร์เนีย.--(BUSINESS WIRE)--26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บริษัท Dole Food Company, Inc. ("Dole") ประกาศถึงการเริ่มต้นในวันนี้ ว่าด้วยหนังสือเชื้อเชิญขอความยินยอมเกี่ยวกับการแก้ไขบางอย่าง ("การแก้ไข") ในหนังสือสัญญา (Indenture) ลงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ระหว่าง Dole, DFC โฮลดิ้งส์, LLC ("โฮลดิ้งส์ ") ในฐานะผู้ค้ำประกัน บริษัทย่อยค้ำประกันกิจการของบริษัทดังกล่าว และ Wilmington Trust, National Association ในฐานะทรัสตี (Trustee) ซึ่งเป็นผู้ถือตราสาร Senior Secured Notes 7.25% ครบกำหนดในปี พ.ศ.  2568 (" Notes ") ("Indenture ") ขณะนี้ ยอดเงินต้นคงค้างของ Notes อยู่ที่ 300,000,000 เหรียญสหรัฐ

การแก้ไขจะปล่อยโฮลดิ้งส์ออกจากการค้ำประกันภายใต้หนังสือสัญญา Indenture (และข้อ จำกัด อื่น ๆ ภายใต้ หนังสือสัญญาIndenture และเอกสารการที่เกี่ยวกับตราสารหนี้อื่น ๆ (ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสัญญา Indenture) ในแต่ละกรณี ตามความสมบูรณ์ของการเสนอขายหุ้น IPO ที่ผ่านการรับรอง (ตามที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญา Indenture) ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้น และขึ้นอยู่กับการปล่อยการค้ำประกันโฮลดิ้งส์ในขณะปัจจุบัน(หรือก่อนหน้า) ภายใต้สัญญาเงินกู้ระยะยาว (Term Loan Credit Agreement) และข้อตกลงการให้สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit Agreement) (ตามที่ระบุในสัญญา Indenture)

หนังสือเชื้อเชิญขอยินยอมนี้มีขึ้นเมื่อได้รับหนังสือยินยอมจากผู้ถือครอง ลงบันทึก ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมากกว่าครึ่งของจำนวนเงินต้นของหลักประกันส่วนใหญ่ของตราสารหุ้น หรือ Notes ("ความยินยอมที่จำเป็น") การเชื้อเชิญเพื่อขอความยินยอมจะหมดอายุลงในเวลา 17.00 น. ตามเวลาเมืองนิวยอร์กในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เว้นแต่จะขยายเวลาออกไป ("วันหมดอายุ")

ทันทีหลังจากวันหมดอายุและขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ หรือการยกเว้นเงื่อนไขทั้งหมดในหนังสือเชื้อเชิญขอความยินยอม Dole จะจ่ายให้กับผู้ถือตราสาร Notes แต่ละรายที่ได้มอบความยินยอม (และไม่เพิกถอน) อย่างถูกต้องในการแก้ไขการชำระเงินด้วยเงินสด ( "ค่ายินยอม") ในราคา 2.50 เหรียญสหรัฐ สำหรับทุกจำนวนเงินต้นจำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐ ของตราสาร Notes ในส่วนที่ได้รับความยินยอมดังกล่าว

การแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย และจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการทำสัญญา Indenture เพิ่มเติม โดย Dole เสนอที่จะดำเนินการปรับใช้สัญญา indenture เพิ่มเติมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากที่ได้รับความยินยอมที่จำเป็นแล้ว ในระหว่างนั้น การแก้ไขใด ๆที่เป็นผลมาจากสัญญา indenture เพิ่มเติมจะมีผลบังคับ และคำยินยอมอาจจะถูกเพิกถอนไม่ได้.

สำหรับคำแถลง ข้อตกลง และเงื่อนไขของหนังสือเชื้อเชิญขอความยินยอมฉบับสมบูรณ์ ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในตราสาร Notesสามารถหาอ้างอิงได้จาก the Consent Solicitation Statement หรือแถลงการณ์หนังสือเชื้อเชิญขอความยินยอม ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ("แถลงการณ์หนังสือเชื้อเชิญขอความยินยอม ") ซึ่งจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ณ วันที่บันทึกลงวันที่เอาไว้

ตัวแทนการเชื้อเชิญในการเชื้อเชิญเพื่อขอความยินยอมได้แก่บริษัท Morgan Stanley & Co. LLC หากมีคำถามเกี่ยวกับการเชื้อเชิญขอความยินยอมขอให้ส่งไปยัง Morgan Stanley & Co. LLC, จ่าหน้าถึงแผนก Liability Management Group (800) 624-1808 (หมายเลขโทรฟรี) หรือ (212) 761-1057 ส่วนบริษัท Global Bondholder Services Corporation ทำหน้าที่เป็นตัวแทนด้านข้อมูลและตัวแทนการจัดเตรียมแบบแผนเพื่อรองรับที่เกี่ยวกับการเชื้อเชิญขอความยินยอม และหากต้องการขอความช่วยเหลือในการส่งเอกสารให้ความยินยอม หรือสำเนาเอกสารเพิ่มเติมของแถลงการณ์หนังสือเชื้อเชิญขอความยินยอม สามารถติดต่อไปได้ที่ฝ่ายตัวแทนข้อมูล หมายเลข (866) 470-3900 (หมายเลขโทรฟรี), (212) 430-3774 (ธนาคารและนายหน้า) (ฝ่ายเรียกเก็บ) หรือ contact@gbsc-usa.com.

ประกาศนี้ไม่ใช่ข้อเสนอในการซื้อหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ หนังสือเชื้อเชิญขอความยินยอมถูกจัดทำขึ้นโดยแถลงการณ์หนังสือเชื้อเชิญขอความยินยอมเท่านั้น และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย "แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี พ.ศ.  2538 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ การแถลงการณ์เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารโดยทั่วไป และจะสามารถระบุได้โดยการใช้คำต่าง ๆ เช่น "อาจ" "จะ" "คาดว่า" "เชื่อ" "ตั้งใจ" "คาดการณ์" และสำนวนที่คล้ายกันนี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเป็นเหตุให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่กล่าวถึง ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ การตอบสนองของตลาดต่อความกดดันด้านปริมาณอุตสาหกรรม สินค้า วัตถุดิบ และราคา; การจัดหาและการกำหนดราคาพลังงาน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในประเทศกำลังพัฒนา ความขัดแย้งระหว่างประเทศ โควตาภาษีและการกระทำของรัฐบาลอื่น ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ Dole จะรวมอยู่ในคำชี้แจงการยินยอมและเอกสารที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับดังกล่าว

ดูเวอร์ชั่นต้นฉบับได้ที่ businesswire.comhttp://www.businesswire.com/news/home/20170626005054/en/

ติดต่อ:

บริษัท Dole Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.