Logo

เพียงสองในสามของมูลค่าการส่งออกของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากอาเซียนสร้างจีดีพีให้กับประเทศของตน ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นเผย

Category: General News
Posted Apr 1, 2020 10:04 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--31 มีนาคม 2563

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม1 เป็นอุตสาหกรรมแม่แบบซึ่งช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประสบความสำเร็จในการก้าวสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมและการรวมเข้ากับเศรษฐกิจโลก อ้างอิงจากรายงานหัวข้อ ห่วงโซ่มูลค่าโลกในอาเซียน: สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/gvc_database_paper14/) ที่เผยแพร่โดยศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20200331005288/en/

"Global Value Chains in ASEAN: Textiles and Clothing" issued by AJC (Graphic: Business Wire)

"ห่วงโซ่มูลค่าโลกในอาเซียน: สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม" ตีพิมพ์โดยศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (กราฟิก: Business Wire)

การตระหนักถึงตัวแปรภายในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีความสำคัญในแง่ของคุณลักษณะเชิงเทคโนโลยีและความเข้มข้นของการใช้ปัจจัยการผลิตเป็นเรื่องที่จำเป็น สำหรับอาเซียน เครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่คึกคักมากที่สุด ซึ่งบ่อยครั้งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สร้างการจ้างงานจำนวนมหาศาล กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา และเวียดนามเป็นผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ของโลก ในทางตรงข้าม สิ่งทอมีบทบาทที่รองลงมาในโครงสร้างการส่งออกโดยรวม เป็นเพราะเทคโนโลยีและความเข้มข้นของการใช้ทุนของอุตสาหกรรมนี้

ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีรายได้น้อยกว่ามีแนวโน้มที่จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานมาก เช่น การตัดเย็บ การผลิต และการตกแต่ง ในทางตรงข้าม กระบวนการที่ต้องใช้ความรู้ เช่น การออกแบบและการตลาดได้รับความสนใจในภูมิภาคที่เศรษฐกิจมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่า

ในปี 2560 มูลค่าเพิ่มที่สร้างขึ้นในประเทศจากการส่งออกสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง (TCL) ในอาเซียนอยู่ที่ราว 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และกลายเป็นส่วนหนึ่งของจีดีพีของอาเซียน ขณะที่ส่วนที่เหลือเป็นมูลค่าเพิ่มที่สร้างขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าราว 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 32

การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทหลัก (ผู้ซื้อ) ในห่วงโซ่มูลค่าโลก อย่างไรก็ตาม การยกระดับไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นสามารถทำได้ผ่านตลาดในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

ความล้มเหลวในการตระหนักถึงการยกระดับไปสู่กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้องค์กรในอุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการนำกลยุทธ์ “race to the bottom” หรือ การแข่งขันสู่ความตกต่ำสุด มาใช้ ในระดับมหภาค ความล้มเหลวนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของ “การติดกับดักรายได้ปานกลาง” ตลาดระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคคือกุญแจสำคัญที่จะป้องกันผลลัพธ์นี้ และจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความยั่งยืน

นโยบายที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนังในอาเซียนควรมีการนำควาแตกต่างของแต่ละประเทศสมาชิกมาพิจารณาอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านพลวัตของความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ซึ่งโดยหลักแล้วเกิดจากความแตกต่างในความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและทรัพยากร การส่งเสริมการรวมกันในระดับภูมิภาคในระดับที่มากขึ้นจะช่วยขยายเครือข่ายการผลิตและการกระจายสินค้าภายในภูมิภาคให้กว้างและลึกขึ้น เพื่อส่งเสริมการรวมตัวกัน ความพยายามที่จะยกระดับทักษะของแรงงานจะเป็นเรื่องที่สำคัญ การกลับไปให้ความสำคัญกับตลาดในระดับภูมิภาคของอาเซียนจะเป็นผลดีต่อการยกระดับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

1 อุตสาหกรรมนี้มักรวม “เครื่องหนัง” เอาไว้ด้วย ดังนั้น ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจึงเป็นการกล่าวถึงสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง

<<ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น>>
ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่นเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นในปี 2524 ได้ส่งเสริมการส่งออกจากอาเซียนไปสู่ญี่ปุ่นพร้อมกับการช่วยฟื้นฟูการลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น
URL: https://www.asean.or.jp/en/

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20200331005288/en/

ติตด่อ:

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น
Tomoko Miyauchi
อีเมล: toiawase_ga@asean.or.jp

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!