Logo

AJC จัดงานประชุม ASEAN Services Trade Forum ในโตเกียวเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการใหม่ในบริการด้านสุขภาพและสังคมในอาเซียนและโอกาสทางการลงทุนในภูมิภาค

Category: General News
Posted Dec 5, 2019 12:34 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--05 ธันวาคม 2562

ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น หรือ ASEAN-Japan Centre (AJC) จัดงาน "ASEAN Services Trade Forum ในหัวข้อบริการด้านสุขภาพและสังคม" เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีตัวแทนจากภาคเอกชน หน่วยงานรัฐบาลและวิชาการของญี่ปุ่น รวมถึงผู้แทนจากเก้าประเทศกลุ่มอาเซียนและสถานเอกอัครราชทูตของประเทศกลุ่มอาเซียนในกรุงโตเกียวทั้งหมด 107 คนเข้าร่วม

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย ดูแบบเต็มรูปแบบได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20191204005993/en/

Government representatives from nine ASEAN countries who participated in the ASEAN Services Trade Forum held in Tokyo. (Photo: Business Wire)

ตัวแทนรัฐบาลจากเก้าประเทศในกุล่มอาเซียนที่เข้าร่วมงาน ASEAN Services Trade Forum ซึ่งจัดขึ้นในโตเกียว (รูปภาพ: Business Wire)

การพัฒนามนุษย์ขึ้นอยู่กับและเป็นตัวกำหนดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม กำลังการผลิตของแรงงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะสุขภาพ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลผลิตโดยรวม ความสำคัญของการมีอยู่อย่างยั่งยืน และการทำให้การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสำหรับผู้อยู่อาศัยในอาเซียนเป็นเรื่องง่ายนั้นมีความสำคัญอย่างมาก รัฐบาลในอาเซียนได้กำหนดเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC)1 ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประเทศญี่ปุ่นได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับประเทศในอาเซียนเพื่อทำให้เป้าหมายนี้ประสบผลสำเร็จ ผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN Health Initiative) ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ การป้องกันโรค และการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพในอาเซียน และโครงการความร่วมมือสากลด้านสุขภาพญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN UHC Initiative) โดยมุ่งเน้นไปที่ประชากรผู้สูงอายุ รวมถึงการทำวิจัยร่วมระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน และการมองหาเวทีเพื่อความร่วมมือในอนาคตหรือกลไกที่จะนำไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน สำหรับการหารือด้านสุขภาพและพฤฒพลังหรือ active aging

ซึ่งเป็นที่มาให้ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นได้จัดงาน ASEAN Services Trade Forum ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่เรื่องสถานะและโอกาสในการลงทุนด้านบริการด้านสุขภาพและสังคมในอาเซียน ซึ่งเป็นเวทีให้กับผู้ให้บริการจากญี่ปุ่นได้พบปะหารือกับตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลจากประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบริการด้านสุขภาพและสังคม

ในงานดังกล่าว ศาสตราจารย์ Keiichiro Oizumi แห่ง Asia University และ นายอุปลัทธิ์ กอวัฒนสกุล ผู้จัดการโครงการหน่วยวิจัยและวิเคราะห์นโยบายจาก AJC ได้กล่าวอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงสถานะในปัจจุบันและความต้องการใหม่ของบริการด้านสุขภาพและสังคมในอาเซียน โดยคณะอภิปรายซึ่งประกอบด้วยนาย Naoki Nomura ประธานคณะกรรมการ Social Medical Corporation Sanshikai ซึ่งเปิดบริการคลินิกทางการแพทย์ในย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ในปี 2562 รวมถึงนาย Kazumi Nishikawa ผู้อำนวยการกรมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ของญี่ปุ่น และศาสตราจารย์ Kaliappa Kalirajan แห่ง Australia National University ได้นำเสนอวิธีการที่ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียนจะสามารถต่อยอดความเป็นพันธมิตรในการยกระดับบริการด้านสุขภาพและสังคมในอาเซียนได้

ตัวแทนจากประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้ร่วมนำเสนอสรุปภาพรวมเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพและสังคมในประเทศของตน และอธิบายถึงโอกาสทางการลงทุนของธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น

ภายหลังการประชุม ยังมีการจัดการประชุมทางธุรกิจทั้งหมด 38 งาน ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างตัวแทนรัฐบาลจากกลุ่มประเทศอาเซียนและบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือถึงโอกาสธุรกิจที่มีความเป็นรูปธรรมในประเทศต่าง ๆ

“งานประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะพูดคุยโดยตรงกับธรุกิจจากประเทศญี่ปุ่น เราจะสานต่อความพยายามในการเชิญชวนให้มีการลงทุนในบริการด้านสุขภาพและสังคมจากประเทศญี่ปุ่นต่อไป” ตัวแทนจากประเทศอาเซียนกล่าวในช่วงท้ายของงาน

AJC เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นในปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอาเซียนกับญี่ปุ่น AJC ได้ทำการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบริการต่าง ๆ ในอาเซียนมาตั้งแต่ปี 2559 ในปี 2562 AJC ได้ศึกษาเกี่ยวกับบริการด้านสังคมในอาเซียน รวมถึงบริการด้านสุขภาพและสังคมและบริการด้านการศึกษา

1 “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง การทำให้ผู้คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น (ได้แก่ การป้องกัน การส่งเสริม การรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการบรรเทาทุกข์) ที่มีคุณภาพเพียงพอได้จริง ไปพร้อมกับการสร้างความเชื่อมั่นว่าการใช้บริการเหล่านี้จะไม่ทำให้ผู้ใช้ได้รับความยากลำบากทางการเงิน” (องค์การอนามัยโลก)

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20191204005993/en/

ติดต่อ:

ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น
Tomoko Miyauchi
โทร +81-3-5402-8118
แฟกซ์ +81-3-5402-8003
อีเมล: toiawase_ga@asean.or.jp
1F, Shin Onarimon Bldg., 6-17-19 Shimbashi,
Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
URL: https://www.asean.or.jp/en/

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!