Logo

ผู้นำนักเรียนจากกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการต่อต้านขยะพลาสติกในทะเลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน "พิธีเปิดตัวเครือข่ายผู้นำสิ่งแวดล้อมเยาวชนอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJYELN)"

Category: General News
Posted Sep 19, 2023 15:34 (GMT +7)

ดูออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 . JST ของวันที่ 21 กันยายน 2023

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--19 กันยายน 2023

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) จะจัดพิธีเปิดตัวเครือข่ายผู้นำสิ่งแวดล้อมเยาวชนอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJYELN) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน เวลา 15.00-16.30 น. (JST) การเปิดตัวครั้งนี้จะแนะนำสมาชิกเยาวชน 37 คนอย่างเป็นทางการที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครหลายร้อยคนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นทั้งหมด สมาชิก AJYELN จะนำเสนอโครงการของตนที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษจากพลาสติกในชุมชนท้องถิ่นของตน

Registration is open now and free of charge. (Graphic: Business Wire)

เปิดให้ลงทะเบียนในขณะนี้และไม่เสียค่าใช้จ่าย (กราฟิก: Business Wire)

กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และสำนักเลขาธิการอาเซียนจะเป็นผู้กล่าวต้อนรับ คุณ Robin Takashi Lewis จาก myMizu และ Social Innovation Japan จะเป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษ และคุณ Senjaya Mulia จากองค์กรเยาวชนอาเซียนและ AYO Social Enterprise จะเป็นผู้กล่าวข้อความสนับสนุน

AJYELN เป็นโครงการแรกของ AJC ที่มีมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งมีเป้าหมายในการรับสมัครและฝึกอบรมผู้นำเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอายุ 15-25 ปี AJYELN ผสมผสานความเชื่อในการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ขับเคลื่อนโดยเยาวชนและความเป็นผู้นำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ที่สำคัญกว่านั้น โครงการนี้มองเห็นความจำเป็นในการเชื่อมโยงบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกันเพื่อการจัดการขยะที่เหมาะสมและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ของ AJC นั่นคือ Sustainable Blue Seas and Green Planet ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแนวโน้มของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิก (AOIP) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคของอาเซียนเพื่อการต่อสู้กับขยะทะเลในอาเซียน (2021-2025)

ตั้งแต่ปี 2020 AJC ได้เปิดตัวโครงการที่เกี่ยวข้องกับขยะพลาสติกในทะเลและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอาเซียนและญี่ปุ่นมากมาย โครงการริเริ่มเหล่านี้สร้างและส่งเสริมการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่เด็กและเยาวชน ในปี 2020 AJC ร่วมมือกับนักเรียนอาเซียนและญี่ปุ่น 22 คน หรือ "สมาชิก" เพื่อสร้าง "ปฏิญญาผู้นำแห่งอนาคตว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเกี่ยวกับขยะพลาสติกทางทะเลระหว่างประเทศ" หลังจากนั้น ได้มีการดำเนินการ "โรงเรียน Eco-School อาเซียน-ฮิโรชิม่าเพื่อการศึกษาขยะพลาสติกในทะเล" และ "โรงเรียน Eco-School อาเซียน-ญี่ปุ่นสำหรับขยะพลาสติกในทะเล" โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของสมาชิกในปฏิญญา ภายในปี 2022 โครงการ Eco-School เข้าถึงนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 12,500 คนในประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น การบรรยายออนไลน์เหล่านี้จัดทำในภาษาท้องถิ่น ครอบคลุมการใช้และการกำจัดพลาสติกอย่างเหมาะสม รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการลดปริมาณพลาสติกในทะเล

AJC ร่วมมือกับองค์กรต่อไปนี้ในการดำเนินโครงการ AJYELN ได้แก่ องค์การเยาวชนอาเซียน, ศูนย์ความรู้ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกสำหรับขยะพลาสติกในทะเล (ERIA-RKCMPD) ในกรุงจาการ์ตา, ศูนย์ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (STEP), กระทรวงศึกษาธิการ บรูไนดารุสซาลาม, กระทรวงสิ่งแวดล้อม กัมพูชา, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว, กระทรวงสิ่งแวดล้อม ญี่ปุ่น, กรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ฟิลิปปินส์, และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาเลเซีย

ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดได้แล้วและไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จำกัดจำนวนเพียง 1,000 คนตามลำดับก่อนหลังเท่านั้น

วันและเวลา: 21 กันยายน 2023 | 15.00–16.30 น. (JST)
สถานที่: ออนไลน์
ภาษา: อังกฤษ
ลงทะเบียน: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เป้าหมาย: นักเรียนและครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นที่สนใจปัญหาขยะพลาสติกในทะเล

ดูรายละเอียดของงาน รวมถึงโปรแกรมและการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ AJC
https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/20230913/

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายผู้นำสิ่งแวดล้อมเยาวชนอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJYELN) ได้ที่หน้า Facebook และหน้า Instagram อย่างเป็นทางการ

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53555499/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

รายชื่อติดต่อ

หน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC)
Tomoko Miyauchi (MS)
URL: https://www.asean.or.jp/en/
โทร: +81 (0)3-5402-8118
อีเมล: toiawase_ga@asean.or.jp

ที่มา: ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

 

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!