Logo

แอสตร้าเซนเนก้าประกาศการลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ ในการฟื้นฟูสภาพป่าและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพที่ดีของประชาชน

Category: General News
Posted Jun 29, 2023 07:49 (GMT +7)

การขยายโครงการ AZ Forest ตอกย้ำปณิธานในการปลูกต้นไม้ 200 ล้านต้น ในหกทวีปภายในปี 2030

การฟื้นฟูป่าในบราซิล อินเดีย เวียดนาม กานา และรวันดา เป็นการต่อยอดโครงการปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่ในออสเตรเลียและอินโดนีเซีย

แคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร--(BUSINESS WIRE)--28 มิถุนายน 2023

แอสตร้าเซนเนก้าประกาศการลงทุนมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ใน AZ Forest โครงการระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการตอกย้ำปณิธานในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ 200 ล้านต้น ภายในปี 2030 โดยขยายโครงการดังกล่าวไปในประเทศบราซิล อินเดีย เวียดนาม กานา และรวันดา เพื่อเป็นการขานรับและผลักดันนโยบายขององค์กรในการดูแลสภาพอากาศ ฟื้นฟูธรรมชาติ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และรักษาระบบนิเวศและชุมชนให้มีความยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 เฮกตาร์ทั่วโลก

AstraZeneca announces $400 million investment in reforestation and biodiversity in support of climate action and human health (Photo: Wien Satriady)

แอสตร้าเซนเนก้าประกาศการลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ ในการฟื้นฟูสภาพป่าและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพที่ดีของประชาชน (ภาพ: Wien Satriady)

การลงทุนในครั้งนี้ต่อยอดจากปณิธานตั้งต้นของ AZ Forest ที่ แอสตร้าเซนเนก้าได้ประกาศในปี 2020 ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้มากกว่า 50 ล้านต้น ภายในสิ้นปี 2025 เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของประชาชนและโลกที่มีสุขภาพดี1 กระบวนการปลูกต้นไม้ในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย กานา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส ที่ดำเนินการไปด้วยความก้าวหน้าและรวดเร็ว ประกอบด้วยต้นไม้กว่า 300 สายพันธุ์ ช่วยให้สามารถฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว์2 นอกจากนี้ โครงการที่ขยายออกไปจะก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อชุมชนท้องถิ่น และการดำรงชีวิตกว่า 80,000 ชีวิต

AZ Forest เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืนที่สำคัญของแอสตร้าเซนเนก้า คือ Ambition Zero Carbon ซึ่งมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ ตามเป้าหมายข้อตกลงปารีสในการจำกัดภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่ 1.5°C. 3 บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) จากการดำเนินงานและการใช้ยานพาหนะลง 98% ภายในปี 2026* และจากห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 ตลอดจนถึงลดการปล่อยก๊าซสัมบูรณ์ 90% ให้กลายเป็นศูนย์โดยอิงตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างช้าที่สุด2 ภายในปี 2045 ผ่านโครงการ AZ Forest บริษัทตั้งเป้าที่จะกำจัดการปล่อยสารตกค้างออกจากชั้นบรรยากาศตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป

ปาสคาล โซริออท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอสตร้าเซนเนก้า กล่าวว่า "วิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นพร้อมกันกำลังทำลายโลกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เรากำลังทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาผ่าน AZ Forest เพื่อดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่า ตลอดจนสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดำเนินงาน โครงการ AZ Forest จะสามารถกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 30 ล้านตันจากชั้นบรรยากาศภายในระยะเวลาประมาณ 30 ปี”

โครงการ AZ Forest ได้รับการวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกต้นไม้ ชุมชนท้องถิ่น และรัฐบาล เพื่อการฟื้นฟูป่าธรรมชาติและวนเกษตรโดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การสร้างทักษะและแรงงานใหม่ การปกป้องและฟื้นฟูสายพันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ ทำให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น4 การดำเนินงานของโครงการจะได้รับการตรวจสอบและประเมินโดยพันธมิตรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญอิสระ รวมถึง European Forest Institute (EFI)

มาร์ค พาลาไฮ ประธาน Circular Bioeconomy Alliance (CBA) กล่าวว่า "ป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นศูนย์กลางหลักที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพให้เติบโตไปอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ป่าไม้และต้นไม้เป็นแกนหลักสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราและเป็นพื้นฐานสำหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ด้วยการวางแผนและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านโครงการ AZ Forest ซึ่งดำเนินการโดยยึดหลักการและแนวทางวิทยาศาสตร์ เราจะสามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนท้องถิ่นได้”

แอสตร้าเซนเนก้า ได้ร่วมมือกับ EFI และ CBA เผยแพร่กรอบและแผนโครงการที่ยึดหลักวิทยาศาสตร์สำหรับการฟื้นฟูภูมิทัศน์ที่ยั่งยืน และเหมาะสมในท้องถิ่นเป็นครั้งแรก หลักการ CBA สำหรับภูมิทัศน์เชิงปฏิรูป จะช่วยให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าของเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนและขับเคลื่อนให้เกิดการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

AZ Forest มีส่วนร่วมในโครงการ 1t.org ของ World Economic Forum ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกต้นไม้หนึ่งล้านล้านต้น ภายในปี 2030

หมายเหตุ

AZ Forest

AZ Forest เป็นความมุ่งมั่นของแอสตร้าเซนเนก้า ในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ 200 ล้านต้น ภายในปี 2030 โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและชุมชนท้องถิ่น โครงการ AZ Forest ส่งเสริมให้ประชาชนและโลกมีสุขภาพที่ดี โดยได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซให้กลายเป็นศูนย์บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ของแอสตร้าเซนเนก้า หรือ Ambition Zero Carbon

นอกจากโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย กานา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส มีการขยายโครงการ AZ Forest ครอบคลุมไปยังทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ ได้แก่

 • บราซิล ความร่วมมือ AZ Forest ระยะเวลา 30 ปีครั้งใหม่กับ Biofílica Ambipar และ Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE) หรือ “Corridors for Life” จะดำเนินงานด้วยการปลูกต้นไม้ 12 ล้านต้นภายในผืนป่าแอตแลนติก โดยมีพืชพื้นเมืองมากกว่า 100 สายพันธุ์ที่วางแผนไว้เพื่อการปลูกในแต่ละพื้นที่ของโครงการ การสร้างแนวเชื่อมต่อระหว่างผืนป่าที่แยกส่วนทางตะวันตกของรัฐเซาเปาโล โครงการนี้จะช่วยสร้างที่อยู่อาศัยที่สำคัญสำหรับสัตว์ที่อ่อนแอและใกล้สูญพันธุ์
 • อินเดีย  ความร่วมมือ AZ Forest ระยะเวลา 30 ปีครั้งใหม่กับ Earthbanc และพันธมิตรการดำเนินงานในท้องถิ่นในรัฐเมฆาลัยทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียจะร่วมกันปลูกต้นไม้ประมาณ 64 ล้านต้น โดยเน้นพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย โครงการนี้คาดว่าจะเป็น “Living Labs for Nature, People and Planet” ที่ใหญ่ที่สุดของ CBA เนื่องจากจะช่วยฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งกำลังเสื่อมโทรมและยังช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตของเกษตรกร
 • กานา  การขยายโครงการ AZ Forest ที่มีอยู่ในกานาด้วย CBA, New Generation Plantation Technical Assistance (NGPTA) และพันธมิตรรายอื่น ๆ จะนำไปสู่การปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 2.2 ล้านต้น ทำให้จำนวนต้นไม้ที่รอดชีวิตตามเป้าหมายรวมเป็น 4.7 ล้านต้น และสามารถฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม 8,000 เฮกตาร์ในเขต Atebubu-Amantin และ Sene West ทางตอนกลางของกานา โครงการที่นำโดยชุมชนแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย “Living Labs” ในการพยายามส่งเสริมการฟื้นฟูป่า วนเกษตร ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนโมเดลธุรกิจที่อิงธรรมชาติสำหรับเกษตรกรรายย่อย
 • รวันดา แอสตร้าเซนเนก้าได้ให้เงินทุนสำหรับโครงการนำร่องวนเกษตรกับเกษตรกรรายย่อย เพื่อช่วยเร่งการพัฒนาโครงการใหม่ในระยะเวลา 30 ปี โดยร่วมมือกับ Albertine Rift Conservation Society (ARCOS) และ Reforest’Action ภายใต้โครงการดังกล่าว จะมีการปลูกต้นไม้มากกว่า 5.8 ล้านต้น โดยเน้นที่วนเกษตรและการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นอีกหนึ่ง “Living Lab” โครงการ “MuLaKiLa” จะช่วยสังคมและแรงงานเกษตรมากกว่า 30,000 ครัวเรือนในโครงการฟื้นฟูป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในรวันดา
 • เวียดนาม: แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งเป้าที่จะปลูกต้นไม้ 22.5 ล้านต้นในพื้นที่อย่างน้อย 30,500 เฮกตาร์เพื่อฟื้นฟูป่าและภูมิทัศน์ของเวียดนาม การลงทุนครั้งใหม่นี้จะช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรรายย่อยกว่า 17,000 ราย ปรับปรุงคุณภาพในการผลิตอาหารและโภชนาการ ตลอดจนอนุรักษ์ดินและน้ำ
 • โครงการอื่นๆ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

โครงการ AZ Forest สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีของประชาชนและโลก ด้วยผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซให้กลายเป็นศูนย์บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ของแอสตร้าเซนเนก้า หรือ Ambition Zero Carbon อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีสถานการณ์โรคระบาดเกิดขึ้นทั่วโลก แต่ภายในสิ้นปี 2022 ได้มีการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 10.5 ล้านต้น ในประเทศ ดังต่อไปนี้

 • ออสเตรเลีย ด้วยความร่วมมือกับ Greening Australia และ One Tree Planted มีการปลูกต้นไม้มากกว่าสี่ล้านต้น (โครงการทั้งหมด 25 ล้านต้น) รวมถึงพันธุ์ไม้พื้นเมือง 260 สายพันธุ์ ซึ่งสนับสนุนพันธุ์สัตว์ป่าที่อ่อนแอและใกล้สูญพันธุ์
 • อินโดนีเซีย ด้วยความร่วมมือกับ One Tree Planted และ Trees4Trees มีการปลูกต้นไม้มากกว่าสามล้านต้น โดยมีเกษตรกรกว่า 13,000 รายเข้าร่วมในกิจกรรมวนเกษตรในปี 2022
 • กานา ปลูกต้นไม้กว่าหนึ่งล้านต้น เริ่มมาจากความมุ่งมั่นเริ่มต้นในการปลูกต้นไม้ที่ยังมีชีวิตรอด 3 ล้านต้นเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศและความยั่งยืนของชุมชนผ่านโครงการ "Living Lab" ดำเนินการโดยชุมชนร่วมกับ CBA
 • ฝรั่งเศส แอสตร้าเซนเนก้าได้ปลูกต้นโอ๊กหายากจำนวน 450 ต้นที่สูญเสียไปจากเหตุการณ์พายุทำลายล้างในปี 1990 และ 1999 ที่พระราชวังแวร์ซาย ต้นโอ๊กเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของผีเสื้อ นก เห็ดรา และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และช่วยให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สวนอันเป็นสัญลักษณ์แห่งแวร์ซาย
 • สหราชอาณาจักร การปลูกต้นไม้มากกว่า 470,000 ต้น ในสกอตแลนด์และอังกฤษ โดยร่วมกับ Forestry England และ Borders Forest Trust Scotland เพื่อสร้างพื้นที่ป่าไม้คุณภาพสูงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน
 • สหรัฐอเมริกา การปลูกต้นไม้มากกว่า 100,000 ต้น ฟื้นฟูพื้นที่ป่าริมแม่น้ำกว่า 100 กิโลเมตรโดยความร่วมมือกับมูลนิธิปลาและสัตว์ป่าแห่งชาติ

แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า (LSE/STO/Nasdaq: AZN) เป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ระดับโลก มุ่งเน้นทางด้านการคิดค้น พัฒนา และจำหน่ายยาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มยาโรคมะเร็ง กลุ่มยาโรคหัวใจ ไต และระบบเผาผลาญ และกลุ่มยาโรคทางเดินหายใจ แอสตร้าเซนเนก้า มีฐานอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ และมีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมยาต่างๆ จากแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปยังเว็บไซต์ astrazeneca.com และช่องทางทวิตเตอร์ @AstraZeneca

อ้างอิง

 1. AstraZeneca plc. Ambition Zero Carbon. 2020. ติดตามที่: https://www.astrazeneca.com/media-centre/articles/2020/ambition-zero-carbon-22012020.html# [เข้าถึงล่าสุด: มิถุนายน 2023]
 2. AstraZeneca plc. Sustainability Report 2022. 2023. ติดตามที่: https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/Sustainability/2023/pdf/Sustainability_Report_2022.pdf [เข้าถึงล่าสุด: มิถุนายน 2023]
 3. United Nations Treaty Collection. Paris Agreement. 2015. ติดตามที่ที่: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf [เข้าถึงล่าสุด: มิถุนายน 2023]
 4. AstraZeneca plc. AZ Forest. 2022. ติดตามที่ที่: https://www.astrazeneca.com/sustainability/environmental-protection/az-forest.html [เข้าถึงล่าสุด: มิถุนายน 2023]

* จากข้อมูลพื้นฐานในปี 2015

 จากข้อมูลพื้นฐานในปี 2019

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: https://www.businesswire.com/news/home/53428688/en

ติดต่อ

สำหรับรายละเอียดวิธีการติดต่อทีมนักลงทุนสัมพันธ์ โปรดคลิกที่นี่ สำหรับการติดต่อสื่อ คลิกที่นี่

แหล่งที่มา: AstraZeneca

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!