Logo

บริษัทญี่ปุ่นไม่ควรพลาดโอกาสจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้สูงอายุในอาเซียน

Category: Lifestyle
Posted Sep 4, 2019 05:04 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--3 ก.ย. 2562

อาเซียนกำลังเผชิญกับจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ได้มีการคาดการณ์ว่าทุกประเทศในอาเซียนจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (ร้อยละเจ็ดของประชากรมีอายุมากกว่า 65 ปี) ในอีก 20 ปีข้างหน้า  สิงคโปร์และประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงวัยแล้ว  ในขณะเดียวกันประเทศอื่นๆ เช่นเวียดนามและบรูไนดารุสซาลามก็กำลังเข้าสู่สถานะนี้   มีการคาดการณ์ว่าในปี 2573 ประชากรอาเซียนกว่า 70 ล้านคนจะมีอายุมากกว่า 65 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีสื่อมัลติมีเดีย อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20190902005300/en/

The ASEAN 52nd Anniversary Symposium (Photo: Business Wire)

งานประชุมครบรอบ 52 ปีประชาคมอาเซียน (ภาพถ่ายจาก Business Wire)

ในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุส่งผลให้เกิดปัญหาวงกว้างหลายรูปแบบในเรื่องการมีส่วนร่วมทางสังคมและความมั่นคงทางการเงินในกลุ่มผู้สูงวัย รวมถึงการมีระบบประกันสังคมคุณภาพ  สิ่งนี้ก็นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจและบริการรูปแบบใหม่สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยในภูมิภาคนี้ แนวคิดระดับภูมิภาคกลุ่มแรกประกอบด้วยโครงการส่งเสริมสุขภาพญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN Health Initiative) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ การป้องกันโรคและการยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ในอาเซียน และโครงการความร่วมมือสากลด้านสุขภาพญี่ปุ่น-อาเซียน (Japan-ASEAN Universal Health Coverage - UHC) ที่เน้นการบริการสำหรับผู้สูงวัยและสนับสนุนโครงการการวิจัยร่วมญี่ปุ่น-อาเซียนและสร้างแนวทางความร่วมมือและกลไกการทำงานร่วมกันในอนาคตเพื่อระบบ UHC ที่ยั่งยืน

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นศูนย์อาเซียนญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre - AJC) พร้อมกับคณะกรรมการอาเซียนในโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo - ACT) ซึ่งประกอบด้วยเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำประเทศญี่ปุ่นและสำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดงานประชุมครบรอบ 52 ปีกลุ่มอาเซียนที่กรุงโตเกียวในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ นักธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายชาวญี่ปุ่น 180 ราย รวมทั้งเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำประเทศญี่ปุ่นได้รวมตัวกันเพื่อหารือปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นควบคู่กับประชากรสูงอายุในอาเซียน โดยมีนาย Chen Dehai เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีนและนาย Lee Hyuk เลขาธิการศูนย์อาเซียน-เกาหลีเป็นประธาน

การประชุมดังกล่าวเปิดตัวขึ้นโดยนาย Arifin Tasrif เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศญี่ปุ่นและประธานของ ACT.  Dr. Aladdin D. Rillo รองเลขาธิการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กล่าวปาฐกถาพิเศษที่เน้นถึงความก้าวหน้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงความท้าทายใหม่ๆ ในการรวมตลาด เช่นข้อพิพากทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

ระหว่างการอภิปราย ศาสตราจารย์ Dr. Keiichiro Oizumi แห่ง Asia University และนาย Eitaro Kojima ผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียและโอเชียเนีย ฝ่ายวิจัยต่างประเทศขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) กล่าวถึงจำนวนประชากรสูงอายุในอาเซียนและโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่จะลงทุนในบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุและบริการด้านสุขภาพ  ทั้งนี้ Dr. Rillo ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างแนวทางการจัดการประชากรผู้สูงอายุในภูมิภาคด้วยนโยบายเหมาะสมและมาตรการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ รวมถึงการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

นาย Masataka Fujita เลขาธิการ AJC กล่าวว่า “การให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมสังคมและเศรษฐกิจเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน  เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาประชากรสูงวัยได้ แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบร้ายแรงจากกลุ่มผู้สูงวัยได้  AJC จะเดินหน้าทำงานร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอาเซียน รวมถึงการหารือด้านนโยบายกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากญี่ปุ่น”

AJC เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นในปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอาเซียนกับญี่ปุ่น  AJC ได้จัดงานประชุมครบรอบอาเซียนตั้งแต่ปี 2560 เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งอาเซียน เปิดโอกาสให้หน่วยงานในอาเซียนรวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นได้หารือเกี่ยวกับกิจการปัจจุบันของภูมิภาคอาเซียน

เว็บไซต์ทางการของศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น: https://www.asean.or.jp/en/

แหล่งที่มาของบทความ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190902005300/en/

ติดต่อ:

ASEAN-Japan Centre
Junko Nukiyama
TEL +81-3-5402-8118
FAX +81-3-5402-8003
E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp
1F, Shin Onarimon Bldg., 6-17-19 Shimbashi,
Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!