Logo

การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ในกระบวนการผลิตเป็นกุญแจสำหรับอินโดนีเซียในการได้รับประโยชน์จากการขยาย GVC อย่างเต็มที่ จากการศึกษาโดยศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

Category: Technology
Posted Aug 4, 2021 18:49 (GMT +7)

ดาวน์โหลด “Global Value Chains in ASEAN” เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียได้ที่เว็บไซต์ AJC

โตเกียว --(บิสิเนส ไวร์)--04 ส.ค. 2564

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) ออกเอกสารฉบับที่ 4 ของชุด “Global Value Chains in ASEAN” โดยเน้นที่อินโดนีเซียในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  จากรายงานดังกล่าว อินโดนีเซียได้เพิ่มส่วนแบ่งของมูลค่าเพิ่มภายในประเทศในการส่งออก (DVA) ที่ร้อยละ 88 ในปี 2562  อย่างไรก็ตาม สัดส่วนที่สูงของ DVA นี้กระจุกตัวอยู่ในกิจกรรมการผลิตที่ระดับล่างซึ่งมีการนำเข้าและเทคโนโลยีจากต่างประเทศในระดับที่ต่ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีมัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210803006201/en/

“Global Value Chains in ASEAN” on Indonesia is available for download on AJC website (Graphic: Business Wire)


ดาวน์โหลด “Global Value Chains in ASEAN” เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียได้ที่เว็บไซต์ AJC (กราฟิก: Business Wire)

อินโดนีเซียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่สิบในโลก ด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 1.1 ล้านล้านดอลลาร์  อย่างไรก็ตามภาคการผลิตคิดเป็นเพียงหนึ่งในห้าของมูลค่าเพิ่มทั้งหมดที่สร้างขึ้น  สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตสร้างมูลค่าเพียงเล็กน้อยทั้งๆ ที่มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของภาคหลักในแง่ของผลผลิต  เมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้ปานกลางตอนบนอื่นๆ เช่น มาเลเซียและไทย อินโดนีเซียยังคงระดับรายได้ที่ต่ำกว่าและมีมูลค่าเพิ่มการผลิตที่เติบโตช้าที่สุด การขยายห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (GVC) เป็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงความสามารถทางเทคโนโลยีของบริษัทผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการหนีกับดักรายได้ปานกลาง

การมี GVC ที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นการเติบโตผ่านปริมาณการค้าที่สูงขึ้นและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่สูงขึ้น  บทความนี้แนะนำให้อินโดนีเซียพิจารณานำรูปแบบการเติบโตนี้มาใช้เป็นกรอบนโยบาย  ตัวเลข FDI แสดงให้เห็นว่าการผลิตคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ในช่วงปี 2557-2562 และส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในการผลิตเทคโนโลยีระดับกลาง เช่น การผลิตอาหาร โลหะ และเครื่องจักร  อินโดนีเซียต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและตลาดในท้องถิ่นและส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นโยบายที่ส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น ความสามารถด้านวิศวกรรม การออกแบบ และการวิจัยและพัฒนาขั้นสูง  สิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นความรู้และนวัตกรรมมากขึ้น

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงสุดไม่ได้นำไปสู่การบูรณาการกับ GVC โดยอัตโนมัติ  ผู้ดำเนินการในท้องถิ่นอาจไม่มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการผลิตทั่วโลก เนื่องจากข้อกำหนดต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ทรัพยากรด้านการจัดการและการเงินที่มากขึ้น และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  สิ่งเหล่านี้อาจทำให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่สามารถมีส่วนร่วมได้  ในระดับชาตินั้นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นกุญแจสำคัญ  นี่คือบทบาทที่สำคัญของระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (NIS) ผ่านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) โดยจะทำให้ขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NIS ที่มีการวางแผนมาอย่างดีอาจเป็นสะพานที่สามารถเปลี่ยนเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้เป็นเทคโนโลยีพื้นเมืองในภาคการผลิตได้ รัฐบาลจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญในการยกระดับบริษัทผู้ผลิตพื้นเมืองภายใน GVC โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เทคโนโลยีระดับกลาง-ต่ำ และเทคโนโลยีระดับกลาง-สูง เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตพื้นเมืองส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภาคส่วนเทคโนโลยีต่ำ  รัฐบาลอินโดนีเซียจำเป็นต้องจัดตั้ง NIS ที่มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การติดตามอุตสาหกรรมและการประสานงานกับกระทรวงสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา และการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการยกระดับบริษัทผู้ผลิตพื้นเมืองภายใน GVC  ด้วยเหตุนี้ ตัวแทนนโยบายของ STI จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นที่การสร้างเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้กลายเป็นความสามารถด้านเทคโนโลยีของชนพื้นเมืองแทนที่จะสร้างสิ่ง "เฉพาะที่"

ดาวน์โหลด “Global Value Chains in ASEAN” เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียได้ที่เว็บไซต์ AJC และด้านล่าง

https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/gvc_database_paper4/

ต้นฉบับ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210803006201/en/

ติดต่อ:

ASEAN- Japan Center (AJC) PR Unit
Tomoko Miyauchi (MS)
URL: https://www.asean.or.jp/en/
TEL: +81-(0)3-5402-8118
E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!