Category: Finance Logo
Posted Mar 28, 2019 18:04 (GMT +7)


การลงทุน ESG ในอาเซียนกำลังสดใส อย่างไรก็ตามยังคงมีความท้าทายยังคงอยู่ จากคำกล่าวของการศึกษาใหม่เกี่ยวกับการลงทุน ESG ในอาเซียนของ AJC

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--28 มี.ค. 2019

การลงทุน ESG ได้ถูกดำเนินการอย่างไม่มีระเบียบและยังเห็นได้ไม่ชัดเจนในหมู่บริษัทอาเซียน แต่ก็มีแนวโน้มที่สดใส อ้างอิงจากการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ESG ในภูมิภาคอาเซียนที่ออกโดยศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Centre หรือ AJC)

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณสมบัติเป็นมัลติมีเดีย ดูข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20190327005869/th/

"ESG Investment: Towards Sustainable Development in ASEAN and Japan" issued by the ASEAN-Japan Centr ...

"การลงทุน ESG: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนและญี่ปุ่น" ออกโดยศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (กราฟิก: Business Wire)

สิ่งแวดล้อม การลงทุนด้านสังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้รับแรงผลักดันสนับสนุนจากทั่วโลกและกำลังเคลื่อนไปสู่เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อได้ศึกษาสถานการร์ของภูมิภาคนี้ AJC ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลของอาเซียนและญี่ปุ่นที่อยู่ในโตเกียว จึงได้ทำการศึกษาหัวข้อ “การลงทุน ESG: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนและญี่ปุ่น” (https://www.asean.or.jp/en/wp-content) /uploads/sites/3/ESG_web.pdf) เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบโดยการทำความเข้าใจการลงทุน ESG และสนับสนุนสภาพแวดล้อมและสังคมการลงทุนที่ดีและยั่งยืนในญี่ปุ่นและในประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อความสำคัญของการศึกษามีดังนี้

การลงทุน ESG สำหรับนักลงทุนทุกคน

เนื่องจากการลงทุน ESG ดั้งเดิมมาจากตลาดการเงิน คนจึงมักคิดกันไปว่าการลงทุน ESG นั้นมีไว้สำหรับนักลงทุนทางการเงินเท่านั้น อย่างไรก็ตามนักลงทุนทุกหมู่ ควรให้ความสำคัญกับ ปัจจัย ESG ซึ่งรวมถึงนักลงทุนในภาคธุรกิจจริง หรือผู้ประกอบการอีกด้วย โดย ESG ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นสัญญาณให้นักลงทุนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการสร้างมูลค่า จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มผลกำไรให้กับทุกบริษัท นอกจากนี้ ESG ยังสามารถช่วยบริษัทใหม่และองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นบริษัททุกแห่งไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดและจดทะเบียนในตลาดหุ้นหรือไม่ ควรบูรณาการการลงทุนแบบ ESG ในกลยุทธ์ธุรกิจหลักของพวกเขา และพิจารณาการลงทุน ESG ให้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเติบโต

การลงทุน ESG กำลังเคลื่อนตัวจากความเป็นเฉพาะกลุ่มไปสู่วงกว้าง

ความต้องการการลงทุน ESG ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และค่อยๆเข้าสู่เอเชียโดยเฉพาะในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาเซียน -5 มีแนวโน้มการลงทุน ESG ที่สดใส ในขณะที่สำหรับรัฐสมาชิกอื่น ๆ ยังต้องใช้ความพยายามมากขึ้น

บริษัทร่วมลงทุน ESG ที่มีผลกำไรที่สูงขึ้น

การลงทุน ESG ช่วยให้ บริษัทลดต้นทุนและเพิ่มรายได้และผลกำไร การค้นพบหลักของเราแสดงให้เห็นว่าผลกำไรของบริษัท ESG นั้นสูงกว่าของ บริษัทที่ไม่ใช่ ESG โดยเฉลี่ย อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อรายได้รวมคือ 11.4% สำหรับ บริษัท ESG และ 9.6% สำหรับ บริษัท ที่ไม่ใช่ ESG

การลงทุน ESG ได้รับการดำเนินการโดยไม่ชัดเจนและยังไม่เป็นระบบในบริษัทของกลุ่มอาเซียน

นี่แสดงถึงการเติบโตที่เป็นไปได้ของการลงทุน ESG ในกลุ่มประเทศอาเซียน ความท้าทายที่สำคัญคือแม้ว่า ESG จะพบได้ในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ แต่บริษัทเหล่านั้นพบว่ามีความยากลำบากในการบูรณาการณ์รวมการลงทุน ESG เข้าไปในกลยุทธ์ทางธุรกิจหลักของพวกเขา ดังนั้นควรใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการรวมการลงทุน ESG อย่างชัดเจนและเป็นระบบ

การลงทุน ESG นั้นดำเนินการอย่างสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมในหมู่ผู้ประกอบการอาเซียน

AJC พบว่า บริษัท ESG ในอาเซียนนั้นมีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมในการบูรณาการการลงทุน ESG ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขา โดยการคำนึงถึงปัจจัย ESG พวกเขาได้นำเสนอโซลูชั่นธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้าของพวกเขาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการผลิต

การลงทุน ESG ในอาเซียนกำลังเติบโตสดใส อย่างไรก็ตามความท้าทายยังคงอยู่

ในปัจจุบันบริษัทในอาเซียนยังไม่ได้รวมบูรณาการการลงทุน ESG เข้าไปอย่างเต็มที่ในกลยุทธ์ทางธุรกิจหลักของพวกเขา ความท้าทายนี้ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการรวมถึง ก) การรับรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุน ESG ข) ขีดความสามารถที่จำกัดในการบูรณาการการลงทุน ESG อย่างสมบูรณ์และ ค) แนวทางและการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอจากการแลกเปลี่ยนและจากรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงที่อ่อนแอระหว่างการลงทุน ESG และความสำเร็จของ SDGs ดังนั้น การพัฒนาต่อไปและความก้าวหน้าของบริษัท การแลกเปลี่ยน และผู้กำหนดนโยบาย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทนี้ ความท้าทายเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการเติบโตของการลงทุน ESG อย่างเต็มที่

การลงทุน ESG สามารถบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจหลักได้อย่างสมบูรณ์ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้ ก) การเปลี่ยนการรับรู้ต่อการลงทุน ESG เพื่อให้คนรับรู้ถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นและความจำเป็นของ ESG; ข) การวางแผนกลยุทธ์ ESG ที่มีประสิทธิภาพโดยการทำตามเป้าหมายเชิงปริมาณและทำความเข้าใจกับปัญหาความยั่งยืนที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมเฉพาะกำลังเผชิญ ค) ดำเนินการด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส และ ง) การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อใช้ประโยชน์จากความรู้ที่รวมกันและการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)

การส่งเสริมการลงทุน ESG ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มเติมโดยการแลกเปลี่ยนและจากรัฐบาล: หน่วยงานกำกับดูแลและผู้กำหนดนโยบายสามารถช่วยส่งเสริมความคืบหน้าของการลงทุน ESG ได้โดย ก) การสื่อสารผลประโยชน์ของการลงทุน ESG เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีความเข้าใจผิดในการลงทุนแบบ ESG  ข) การบังคับใช้กฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่บังคับใช้สำหรับทั้งหน่วยงานที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ค) การให้แนวทางและการสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจง เช่น เซสชันการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล การสนทนาที่รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น  ง) ประเมินผลการดำเนินงาน ESG ของ บริษัท เป็นระยะ ๆ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแข่งขันระหว่างบริษัท และการรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบทั้งหมด จ) การใช้ประโยชน์จากยุคดิจิตอล และ ฆ) เน้นการเชื่อมโยงระหว่างการลงทุน ESG และ SDGs เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนและสังคมที่ยั่งยืนมากขึ้น

หากต้องการดาวน์โหลดรายงานโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ AJC ที่

https://www.asean.or.jp/en/wp-content/uploads/sites/3/ESG_web.pdf

ศูนย์ อาเซียน - ญี่ปุ่น

ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่นเป็นองค์การระหว่างรัฐบาล จัดตั้งขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นในปี 1981 โดยได้มีการส่งเสริมการส่งออกจากอาเซียนไปยังประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ฟื้นฟูการลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนกับญี่ปุ่น

URL: https://www.asean.or.jp/en/

ดูต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190327005869/en/

ติดต่อ:

ศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น

Junko Nukiyama

โทร + 81-3-5402-8118

FAX + 81-3-5402-8003

E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp

1F, Shin Onarimon Bldg., 6-17-19 Shimbashi,

Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.