Category: General News Logo
Posted Nov 27, 2018 14:49 (GMT +7)


การรับประกันสิทธิในอนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์สำหรับทุกคนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย SDG

กรุงเทพมหานคร--(บิสิเนสไวร์)--26 พฤศจิกายน 2018

UN ESCAP ร่วมมือกับ UNFPA ได้จัดทำบททบทวนปฏิญญาระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี 2013 เกี่ยวกับเรื่องประชากรและการพัฒนาในกรุงเทพฯ ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2018  ก่อนหน้าการประชุมนี้ได้มีการจัดตั้งฟอรั่มองค์กรประชาสังคม (Civil Society Organisation - CSO) เพื่อระบุประเด็นสำคัญและวางแผนอนาคต

ประเด็นที่มีความสำคัญในวาระการพิจารณา ได้แก่ - พลวัตรและความเหลื่อมล้ำทางประชากร การให้ความเท่าเทียมทางเพศ การเข้าถึงสิทธิในอนามัยทางเพศและการเจริญพันธุ์ทั่วโลก (sexual and reproductive health & rights - SRHR) กลุ่มที่อ่อนแอและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  ประเด็นสำคัญในวาระการประชุม ได้แก่ การเพิ่มการให้บริการของ SRH แก่ประชากรที่ด้อยโอกาส การเปิดเสรีกฎหมายการทำแท้ง การศึกษาทางเพศแบบครอบคลุม (Comprehensive Sexuality Education - CSE) ในหลักสูตรการศึกษาอย่างเป็นทางการ เงินทุนสาธารณะสำหรับ CSE และการปรับปรุงกฎระเบียบและนโยบายในการลดและตอบสนองต่อความรุนแรงจากเพศ

ในขณะที่ ESCAP และ UNFPA มุ่งที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คณะกรรมการกำกับดูแล CSO ได้เสนอแนะว่า ในการบรรลุเป้าหมายภายใต้การประชุมนานาชาติเรื่องโครงการพัฒนาประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development - ICPD) Programme of Action (PoA) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals - SDGs) 2030 บุคคลทุกคนต้องสามารถเข้าถึง SRH ได้อย่างครบถ้วน  แนวทางใดๆ ที่ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคในการดำเนินงานของ SRHR รวมถึงการมีอคติ การแบ่งแยก และความเสมอภาคทางเพศถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามวาระเหล่านี้อย่างเต็มที่

Neha Chauhan ที่ปรึกษาด้านเทคนิค Advocacy and Accountability, IPPF, สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้กล่าวเกี่ยวกับ ICPD PoA ในนามของคณะกรรมการบริหารของ CSO ว่า "การดำเนินการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ICPD PoA เป็นวาระทางการเมืองที่สำคัญยิ่งกว่าที่เคย  รัฐบาล หน่วยงานของสหประชาชาติ และประชาสังคมจะต้องร่วมมือกันเพื่อเร่งดำเนินการและทำให้มั่นใจได้ว่าการเข้าถึง SRHR ตามหลักสากลเป็นความจริงสำหรับทุกคน  ประเด็นนี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุ SDG ในปี 2030"

ทางคณะกรรมการได้แนะนำให้ ICPD PoA เป็นเป้าหมายการพัฒนาและนโยบายทางการเมืองที่สำคัญ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเสริมสร้างและขยายความเข้าใจเกี่ยวกับ SRHR โดยการศึกษาชุมชนที่อ่อนแอและถูกกดขี่  รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและสังคมที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อให้ CSO สามารถมีส่วนร่วมในสังคมและการกำหนดนโยบาย

ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาได้มีความคืบหน้าในการตระหนักถึงความสำคัญของ SRHR และการดำเนินงานของ ICPD PoA   อย่างไรก็ตามยังคงมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมและบรรลุเป้าหมาย SDG ภายในปี 2030 โดยไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง

ดูเวอร์ชันของแหล่งที่มาใน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181126005537/en/

ติดต่อ:

Kanica

kanica@avian-media.com

+919810113624

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.