Category: Biomedical Logo
Posted May 10, 2018 12:34 (GMT +7)


เทคโนโลยีสะอาดและวิธีการที่ดีในการผลิตจะช่วยรักษายาปฏิชีวนะให้กับเจเนอเรชันแห่งอนาคต

DSM Sinochem Pharmaceuticals และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย กรุงนิวเดลี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมในประเทศไทยในหัวข้อการผลิตเภสัชภัณฑ์อย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร--(BUSINESS WIRE)--09 พฤษภาคม 2018

DSM Sinochem Pharmaceuticals ผู้นำด้านการผลิตยาปฏิชีวนะอย่างยั่งยืนระดับโลก ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย กรุงนิวเดลี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ หัวข้อ ‘Sustainability through Excellence in Manufacturing (STEM)’ เพื่อเป็นการจัดอบรมและให้ความรู้ขั้นสูงทางด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ด้วยขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพสูง สะอาดและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมราว 60 คน ประกอบด้วยทีมเทคนิคที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนา การขึ้นทะเบียน การควบคุม/ประกันคุณภาพ และการจัดซื้อเภสัชภัณฑ์

สถานการณ์ด้านสุขภาพในปัจจุบันจะถูกทำให้ล้าหลังเป็นศตวรรษ และงบประมาณที่รัฐจะต้องจ่ายจะสูงขึ้นอย่างมหาศาลหากขาดการกล่าวถึงการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) และการร่วมมือกันในระดับโลก เพื่อลดการเกิดการดื้อยาต้านจุลชีพด้วยการกระจายการรับรู้ การแบ่งปันโนว์ฮาวด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ปลอดภัยและคุ้มทุน และการลดระดับสิ่งตกค้าจากยาปฏิชีวนะ ขณะที่การประชุมเชิงปฏิบัติการ STEM นี้เป็นอีกขั้นของการก้าวไปสู่ทิศทางดังกล่าว

นาย Tim Rutten ตำแหน่ง Business Director AMEA จาก DSM Sinochem Pharmaceuticals, กล่าวว่า: “ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความรับผิดชอบ อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์จะต้องมีการนำแนวทางปฏิบัติที่มีความเด็ดขาดมาใช้ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีผลิตเภสัชภัณฑ์สำหรับอนาคตและป้องกันการสูญเสียทรัพยากรด้านการแพทย์ที่มีค่า เราต้องมีความกระตือรือร้นที่จะให้ความรู้และสนับสนุนการผลิตอย่างรับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดที่สุดและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการของเสียอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานและวัดปริมาณสิ่งตกค้าง เพื่อป้องกันของเสียจากเภสัชภัณฑ์ที่จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของการดื้อยาต้านจุลชีพ DSP ตั้งเป้าขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดตั้งและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านคุณภาพและการขึ้นทะเบียนทั้งในระดับชาติและระดับโลก ด้วยการแบ่งปันโนว์ฮาวด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อการผลิตเภสัชภัณฑ์อย่างยั่งยืน”

ประสบการณ์ของประเทศไทยในการพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ระดับชาติสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะลดความเจ็บป่วย อัตราการเสียชีวิต และภาระทางเศรษฐกิจและสุขภาพที่เกิดจากการดื้อยาต้านจุลชีพ และได้มีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติขึ้นในปี 2541 รวมถึงมีการริเริ่มโครงการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล (Antibiotics Smart Use Program) ขึ้นเมื่อปี 2550 กระทรวงสาธารณะสุขได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกในการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา และตั้งแต่ปี 2556 ได้มีการจัดงานเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะขึ้นปีละครั้ง เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม

ในปี 2555 มีการก่อตั้งโครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่พัฒนา ประสานงานและปฏิบัติการเกี่ยวกับการจำกัดและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ ‘One Health’ มีคณะกรรมการ คณะกรรมการย่อย และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาต้านจุลชีพทั้งหมด 24 ชุด ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณะสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐในภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานภาคประชาสังคมและภาควิชาการ มีการทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ในปี 2559 โดยมีการตั้งเป้าให้การเจ็บป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 50 ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์และสัตว์ลดลงร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ตามลำดับ และประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลาห้าปีของแผนลดการดื้อยาต้านจุลชีพพบว่า ยังคงมีความต้องการการสนับสนุนทางการเมืองและการเงินอย่างที่เพียงพอ รวมถึงการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ได้แก่ การปรับปรุงฐานข้อมูลปัจจุบันสำหรับการติดตามการบริโภคยาต้านจุลชีพ การวัดค่าที่ได้มาตรฐาน และการเสริมความแข็งแรงของสถาบันและการร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ

ศาสตราจารย์ Anurag S. Rathore จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย กรุงเดลี กล่าวว่า: “ปัญหาการดื้อยาหลายชนิดเป็นปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามการรักษาประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาในปัจจุบัน อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ จะต้องมีการตื่นตัวเกี่ยวกับความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสิ่งตกค้างจากยาปฏิชีวนะในของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต การลงทุนด้านการวิจัยจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนายาใหม่ๆ และกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนได้ และในขณะเดียวกัน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจในเรื่องของคุณภาพและการเข้าถึงยาในราคาที่จับต้องได้อย่างจริงจัง”

เกี่ยวกับ DSM Sinochem Pharmaceuticals:

DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) คือบริษัทชั้นนำของโลกในการผลิตยาปฏิชีวนะ ยากลุ่มสแตติน และยาต้านเชื้อราชั้นด้วยวิธีการที่ยั่งยืนเพื่ออนาคต เป็นผู้พัฒนา ผลิตและจำหน่ายสารตัวกลาง สารออกฤทธิ์และผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ พนักงานของเราทั่วโลกร่วมกันทำงานเพื่อส่งมอบโซลูชันยาสามัญที่มีความก้าวหน้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราก้าวล้ำคู่แข่งไปอีกขั้น เรามีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และมีฐานการผลิตและสำนักงานขายในจีน อินเดีย อียิปต์ เนเธอร์แลนด์ สเปน สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก DSP เป็นกิจการร่วมค้าที่มีสัดส่วนแบบ 50/50 ระหว่างบริษัทที่มีชื่อระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ โภชนาการและวัตถุดิบ Royal DSM กับ Sinochem Group บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500 Enterprise

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20180509005490/en/

ติดต่อ:

Avian Media
Chandra
chandra@avian-media.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.