Category: Finance Logo
Posted Sep 15, 2016 15:34 (GMT +7)


กสิกรไทยได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืนระดับโลก Dow Jones Sustainability Indices เป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเซียน

ธนาคารกสิกรไทยครองมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก เป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยและอาเซียน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2559 ทั้งในระดับโลก (World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) สะท้อนมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

              นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารในฐานะกลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศ มีการกำหนดเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงทั้งตลาดในประเทศและขยายการให้บริการไปสู่ระดับภูมิภาค ทางธนาคารจึงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสู่มาตรฐานที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล

              ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก ดัชนี  Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2559 จากบริษัทที่ได้รับการเชิญเข้าร่วมการประเมินจำนวน 3,420 บริษัท ในทุกกลุ่ม โดยธนาคารกสิกรไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ทั้งในกลุ่มดัชนี DJSI World และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ซึ่งมีบริษัทไทยได้รับคัดเลือก 5 และ 15 บริษัทตามลำดับ โดยธนาคารกสิกรไทยได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ของอุตสาหกรรมธุรกิจทางการเงินในทุกด้าน ทั้งนี้ DJSI เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจระดับโลก รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่าง ๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการลงทุน โดยดัชนี DJSI จะมีการประเมินผลคัดเลือกสมาชิกในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

              การที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนี DJSI ดังกล่าว สะท้อนความสำเร็จที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการธนาคาร ที่เล็งเห็นประเด็นเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญที่ธนาคารกสิกรไทยจะต้องดำเนินการให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การกำหนดโครงสร้างการจัดการในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ 3 คน ทำงานร่วมกันในการสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมถึงการดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยแบ่งการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมาย ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มั่นคงและแข็งแกร่ง ด้านสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานและชุมชนอย่างยั่งยืน และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต

                            นายบัณฑูร กล่าวตอนท้ายว่า หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก คือ การดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และที่สำคัญ  คือ ต้องมุ่งมั่นรักษามาตรฐานความยั่งยืนอันนี้ไว้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้น  โดยการปลูกฝังแนวคิดเรื่องนี้ ให้หยั่งรากลึกลงในจิตสำนึกของพนักงานทุกคนจนกลายเป็น “กรีน ดีเอ็นเอ” ให้การปฏิบัติงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึมซับอยู่ในทุกกระบวนการธุรกิจ ซึ่งธนาคารกสิกรไทยจะเดินหน้าพัฒนากระบวนการทำงานในทุกมิติให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง เป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.